Cociente de polinomios online dating

5% Deberes feitos 5% Libreta 5% Programación Matemáticas 11 En 4º de ESO serán: Traballos na aula, actitude en clase e tarefas realizadas 10% Controis parciais:30% Exame de avaliación 60% Para aprobar a materia, a nota final en cada unha das tres avaliacións terá que ser igual ou superior a 5. Iniciación á linguaxe alxébrica 10.1 Tradución de expresións da linguaxe cotiá, que represente situacións reais, á alxébrica, e viceversa Obtención de fórmulas e términos xerais baseados na observación de pautas e regularidades. MAB Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, 4.

cociente de polinomios online dating-86cociente de polinomios online dating-9

Mellorar a capacidade de pensamento reflexivo e incorporar á linguaxe e modos de argumentación as formas de expresión e razoamento matemático, tanto nos procesos matemáticos ou científicos coma nos distintos ámbitos da actividade humana. Recoñecer e formular situacións susceptibles de ser formuladas en termos matemáticos, elaborar e utilizar diferentes estratexias para abordalas e analizar os resultados utilizando os recursos máis apropiados. Cuantificar aqueles aspectos da realidade que permitan interpretala mellor: utilizar técnicas de recollida da información e procedementos de medida. Realizar a análise dos datos mediante o uso de distintas clases de números e a selección dos cálculos apropiados a cada situación. Identificar os elementos matemáticos (datos estatísticos, xeométricos, gráficos, cálculos, etc.) presentes nos medios de comunicación, internet, publicidade ou outras fontes de información, analizar criticamente as funcións que desempeñan estes elementos matemáticos e valorar a súa achega para unha mellor comprensión das mensaxes. Identificar as formas e relacións espaciais que se presentan na vida cotiá, analizar as propiedades e relacións xeométricas implicadas e ser sensible á beleza que xeran ao tempo que estimulan a creatividade e a imaxinación. Utilizar de forma axeitada os distintos medios tecnolóxicos (calculadoras, ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar e representar informacións de índole diversa e tamén como axuda na aprendizaxe. Actuar ante os problemas que se formulan na vida cotiá de acordo con modos propios da actividade matemática, tales como a exploración sistemática de alternativas, a precisión na linguaxe, a flexibilidade para modificar o punto de vista ou a perseveranza na busca de solucións. Elaborar estratexias persoais para a análise de situacións concretas e a identificación e resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos e valorando a conveniencia das estratexias utilizadas en función da análise dos resultados e do seu carácter exacto ou aproximado. Manifestar unha actitude positiva ante a resolución de problemas e mostrar confianza na propia capacidade para enfrontarse a eles con éxito e adquirir un nivel de autoestima axeitado que lle permita gozar dos aspectos creativos, manipulativos, estéticos e utilitarios das matemáticas. Integrar os coñecementos matemáticos no conxunto de saberes que se van adquirindo dende as distintas áreas de modo que poidan empregarse de forma creativa, analítica e crítica. Valorar as matemáticas como parte integrante da nosa cultura, tanto dende un punto de vista histórico coma dende a perspectiva do seu papel na sociedade actual e aplicar as competencias matemáticas adquiridas para analizar e valorar fenómenos sociais como a diversidade cultural, o respecto ao medio, a saúde, o consumo, a igualdade de xénero ou a convivencia Programación Matemáticas 6 CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE. Coñecer outras culturas, especialmente nun contexto matemático.Durante as clases, o profesor fará observacións individuais de cada alumno coa finalidade de valorar: A súa asistencia a clase O seu traballo individual. Volumes Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples Circunferencia, círculo, arcos e sectores circulares Ángulo inscrito e ángulo central dunha circunferencia 13.4 Volumes de corpos xeométricos. Incorporáronse a este bloque a maioría das competencias clave e dos temas transversais, o que permite a súa adquisición e o seu desenvolvemento ao longo de toda a materia.Terase en conta a continuidade ao longo da avaliación Participación na clase O seu interese e motivación A súa curiosidade intelectual A súa actitude e comportamento O respecto polos materiais didácticos e polo resto dos seus compañeiros A realización de tarefas e traballos encomendados. Os outros bloques programaranse da seguinte forma: 1ª AVALIACIÓN 2ª AVALIACIÓN 3ª AVALIACIÓN Números naturais, enteiros e decimais SMD, fraccións e álxebra Xeometría, funcións, estatística e probabilidade temas 1-5 temas 6-10 temas 11-15 Programación Matemáticas 19 1ªAvaliación Instrumentos avaliación te m a ESTÁNDARES tem poraliza ción grao mínimo para superar materia Proba oral Proba escrita Trab. numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais aplicando correctamente a xerarquía das operacións. 80% x x x x MAB Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios 5h. Todos os principios psicopedagóxicos recollidos anteriormente xiran en torno a unha regra básica: a necesidade de que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas e funcionais. Medidas de atención á diversidade 1º ESO MATEMÁTICAS 14. Temporalización para cada estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Procedementos e instrumentos de avaliación 2º ESO MATEMÁTICAS 27. Temporalización para cada estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Procedementos e instrumentos de avaliación 3ºESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 36. Temporalización para cada estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Procedementos e instrumentos de avaliación 3ºESO MATEMÁTICAS APLICADAS 47. Temporalización para cada estándar de aprendizaxe Grao mínimo de consecución para superar a materia Procedementos e instrumentos de avaliación 4º ESO MATEMÁTICAS ACADÉMICAS 57. Incrementar a actividade manipulativa e mental do alumnado.

Leave a Reply